1. GENERELT
Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle tilbud, salg og leveranser, med mindre annet er avtalt skriftlig mellom partene.

2. TILBUD
Tilbud er bindene i 30 dager fra dato. Avtaler som avviker fra tilbudet er først bindene etter skriftlig avtale med Office24.

3. PRISER
Dersom Office24`s kostnader i forbindelse med leveringen av kjøpet øker som følge av høyere arbeidslønn, frakter, forsikringer, toll, avgifter, valutaforandringer eller andre forhold som Office24 ikke er herre over, forbeholder Office24 seg retten til å regulere prisene innenfor rammen av de til enhver tid gjeldende prisbestemmelser. Alle priser er oppgitt eksklusive mva. med mindre annet er spesifisert i tilbud/ordrebekreftelse.

4. GEBYRER
Faktura blir belastet med faktura- og fraktgebyr. Gjeldende satser og betingelser opplyses ved forespørsel. Unntatt herfra er restordre og ordrer som må deles på grunn av interne forhold hos Office24.

5. LEVERINGSTID
Eventuell oppgitt leveringstid regnes fra den dagen ordren er mottatt hos Office24, og Office 24 forplikter seg til omgående å informere kjøper dersom den normale leveringstid ikke kan overholdes, Forsinkede leveranser berettiger ikke til krav om erstatning eller heving av kjøpet.

6. FORSENDELSE
Tillegg for porto, frakt, emballasje, utkjøring og montering belastes kjøper i tilfeller hvor annet ikke er avtalt på forhånd. Gjeldende satser opplyses ved forespørsel.

7. BETALINGSBETINGELSER
Office24`s betalingsbetingelser er netto kontant ved mottak av faktura. Eventuell avtale om kreditt må gjøres separat. Hvis betaling ikke skjer til avtalt tid, blir lovens forsinkelsesrenter belastet. Betalingsvarsel belastes med gebyr i henhold til inkassoforskriften. Hvis kjøper ikke betaler senest innen 1 måned etter forfallsdag, har Office24 rett til å heve kjøpet og kreve erstatning.

8. EIENDOMSFORBEHOLD
Office24 har salgspant i gjenstandene til de er betalt i sin helhet. Aksept eller annen sikkerhetsstillelse anses ikke som betaling før den er innløst. Salgspant gjelder også så lenge Office24`s krav på godtgjørelse for reparasjoner eller andre omkostninger i forbindelse med gjenstandenes levering ikke er betalt. Inntil kjøpesummen er betalt, må ikke solgte gjenstander lånes ut, pantsettes, selges eller overdras på annen måte. Skjer dette, foreligger det vesentlig mislighold av avtalen.

9. AVBESTILLING/RETUR
Hvis kjøper bestiller varer og/eller tjenester som senere avbestilles, må kjøper betale alle omkostninger ved avbestillingen samt erstatning for tapt fortjeneste og annet tap som Office24 måtte lide. Varer som allerede er levert, kan kun returneres etter forutgående avtale mellom kjøper og selger. Ved akseptert retur, må kopi av pakkseddel eller faktura vedlegges. Spesialbestilte varer kan ikke avbestilles etter at produktene er satt i produksjon. Spesialbestilte varer defineres som varer med logo, produkter bestilt på kundens mål. Importvarer som er satt i produksjon eller er forskuddsbetalt av Office24 AS samt ferskvarer kan heller ikke avbestilles.

10. ANSVAR
Office24 er ikke ansvarlig for tap eller skade som måtte oppstå som følge av bruk av gjenstandene eller for andre indirekte tap.

11. REKLAMASJON/REKLAMASJONSFRISTER
Ved levering plikter kjøper straks å undersøke varene i henhold til god forretningsskikk. Ønsker kjøper å påberope seg en mangel, skal denne omgående gis Office24 skriftlig beskjed om mangelen og dens art. Såfremt kjøper har oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen og ikke reklamerer som anført, kan kjøper senere ikke gjøre mangelen gjeldene. Ved forbrukerkjøp gjelder kjøpslovens bestemmelser. Reklamsjonsretten omfatter: Utbedring av material- og fabrikasjonsfeil, herunder utskifting av defekte deler og feil eller mangler som forelå på leveringstidspunktet. Reklamasjonsretten omfatter ikke: Feil som skyldes slitasje, feil bruk i henhold til bruksanvisning, eller feil som er oppstått pga. ikke foreskrevet forbruksmateriell. Forbruksdeler som lamper, skrivehjul, kassetter mm. Feil som skyldes inngrep av ikke autorisert servicepersonell. Feil som skyldes uhell eller andre forhold etter leveringen som ligger utenfor Office24`s kontroll, herunder spenningsvariasjoner utover +/- 10% av merkespenningen, lynnedslag eller elektriske forstyrrelser. Ved reklamasjon må gjenstanden(e) leveres Office24. Eventuelle transportkostnader må betales av kjøper.

12. GARANTIBESTEMMELSER
I tillegg til ovennevnte reklamasjonsrett ytes en generell garanti på 12 mndr. fra leveringsdato. Avvik fra generell garanti må skje skriftlig. Kjøper må dokumentere leveringsdato ved å fremlegge kopi av faktura. Garantien omfatter: Utbedring av material- og fabrikasjonsfeil, herunder utskifting av defekte deler. Eventuelle transportkostnader må betales av kjøper. Garantien omfatter ikke: Forbruksdeler som f.eks. lamper, skrivehjul, kassetter mm. Feil som oppstår på grunn av feil bruk i henhold til bruksanvisningen. Feil som skyldes bruk av ikke godkjent forbruksmateriell. Feil som skyldes inngrep av ikke autorisert servicepersonell. Feil som skyldes uhell eller andre forhold etter leveringen som ligger utenfor Office24`s kontroll, herunder spenningsvariasjoner utover +/- 10% merkespenningen, lynnedslag eller elektriske forstyrrelser. Ovenstående salgs- og leveringsbetingelser og eventuelle avtaler som dette vedkommer skal i tilfelle tvistemål, avgjøres ved norsk domstol i henhold til norsk lovgiving